ℼ佄呃偙⁅瑨汭倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔堠呈䱍ㄠ〮吠慲獮瑩潩慮⽬䔯≎∠瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧剔砯瑨汭⼱呄⽄桸浴ㅬ琭慲獮瑩潩慮⹬瑤≤ਾ格浴浸湬㵳栢瑴㩰⼯睷⹷㍷漮杲ㄯ㤹⼹桸浴≬ਾ格慥㹤 †㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶砢甭ⵡ潣灭瑡扩敬•潣瑮湥㵴䤢㵅摥敧•㸯 †㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶䌢湯整瑮吭灹≥挠湯整瑮∽整瑸栯浴㭬挠慨獲瑥朽止•㸯 †㰠敭慴渠浡㵥爢湥敤敲≲挠湯整瑮∽敷止瑩楼ⵥ潣灭楼ⵥ瑳湡≤ਾ††洼瑥⁡慮敭∽灡汰捩扡敬搭癥捩≥挠湯整瑮∽捰•㸯 †††㰠楴汴㹥�싐뗒쿈ꓖ뵟쮭돕탉쿅뾢볆펼쿐맞쮫㲾琯瑩敬ਾ††洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴뤢즤듌샺Ⳮ궽헋�짪에ꋏ욿벼탓�ꮹ뻋•㸯 †㰠敭慴渠浡㵥搢獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴봢쮭돕탉쿅뾢볆펼쿐맞쮫첾맡릩즤듌샺뗭룈탟웂틳좵훏쾤맠탘쿅⊢⼠ਾ††洼瑥⁡慮敭∽畡桴牯•潣瑮湥㵴봢쮭돕탉쿅뾢볆펼쿐맞쮫⊾⼠ਾ †ਠ†††††† †††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮敵楤潴⽲敵楤潴⹲慰獲⹥獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴 †††††††††††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳潣歯敩⹳獪㸢⼼捳楲瑰ਾ††††††猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳煪敵祲ㄭ㜮ㄮ洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴 †††††ठ氼湩敲㵬椢潣≮栠敲㵦栢瑴獰⼺愯浩㡧搮獬祳瑨挮⽮⽵〲㔱㔲⼷獵牥楟潣⽮㠴㑟⼸〲㔱㔲⼷㐲⼴㠴ㄷ㌶ㅟ㠵ㄸ〳〹⸴湰㽧㵴㈱㘴•捭彥牨晥∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣甯㈯㄰㈵㜵甯敳彲捩湯㐯弸㠴㈯㄰㈵㜵㈯㐴㐯㜸㘱弳㔱㠸㌱㤰㐰瀮杮琿ㄽ㐲∶琠灹㵥椢慭敧砯椭潣≮⼠ਾ㰉楬歮爠汥∽桳牯捴瑵椠潣≮栠敲㵦栢瑴獰⼺愯浩㡧搮獬祳瑨挮⽮⽵〲㔱㔲⼷獵牥楟潣⽮㠴㑟⼸〲㔱㔲⼷㐲⼴㠴ㄷ㌶ㅟ㠵ㄸ〳〹⸴湰㽧㵴㈱㘴•捭彥牨晥∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣甯㈯㄰㈵㜵甯敳彲捩湯㐯弸㠴㈯㄰㈵㜵㈯㐴㐯㜸㘱弳㔱㠸㌱㤰㐰瀮杮琿ㄽ㐲∶琠灹㵥椢慭敧砯椭潣≮⼠ਾ †㰠捳楲瑰ਾ慶⁲桟瑭㴠张浨⁴籼嬠㭝⠊畦据楴湯⤨笠 瘠牡栠‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮∨捳楲瑰⤢਻†浨献捲㴠∠瑨灴㩳⼯浨戮楡畤挮浯栯⹭獪㔿㠹㜸㜶㐸㉦ㅢ搱昳㘲搶ㅣ㝦㡥て敡∴਻†慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猢牣灩≴嬩崰※ 猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲栨Ɑ猠㬩紊⠩㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣䰯湡畧条⽥桚挭⽮慌杮慵敧樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰‾†††††ਠ††⼼敨摡ਾ戼摯⁹†搠瑡ⵡ档摩∽㈲㘸ㄹ㤳•慤慴漭数慲整∽∱搠瑡ⵡ楢捧慬獳摩∽ㄱ•慤慴琭灹㵥ㄢ∵搠瑡ⵡ票摩∽∰椠㵤眢扥潂祤•搠瑡ⵡ潣祰摩∽∰搠瑡ⵡ潣祰獵牥摩∽㘱ㄸㄵ∲ਾ搼癩挠慬獳∽牷灡数⁲牷灡数⵲㈱〰•摩∽牷灡数≲ਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††慶⁲潭畤敬潃普杩㴠笠㭽㰊猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮慌杮慵敧娯⵨湣䰯湡畧条⹥獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †瘠牡攠ㅶ㌲湟彯摥瑩㴠✠㬧 †瘠牡眠扥楳整獕牥摉㴠✠〲㔱㔲✷਻††慶⁲獵牥湟浡⁥‽朧污潬獰牥敶㬧 †瘠牡椠味‽ㄧ㬧 †瘠牡眠扥楳整獕䍥灯䥹⁤‽ㄧㄵ✴਻††慶⁲獵牥江癥汥㴠㌠਻††慶⁲条湥彴摩㴠㈠〰㐲਻††慶⁲档湡敮彬祴数㴠ㄠ㬵 †瘠牡挠慨湮汥楟⁤‽㈲㘸ㄹ㤳਻††慶⁲獵牥楓整楗瑤⁨‽㈱〰਻††慶⁲獩慟瑣潩‽慦獬㭥 †瘠牡椠偳牡湥坴湩潤⁷‽慦獬㭥 †瘠牡爠睯摉⁳‽㈢ⰷ㠲ㄬⰹ〲㬢 †瘠牡䴠獊慄慴㴠笠㭽 †瘠牡䌠剕䕒䍎彙䥓乇㴠✠꒣㬧 †瘠牡琠据摯彥楤⁶‽畮汬਻††慶⁲䱁奉乕佟卓䑟䵏䥁⁎‽栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮㬢 †瘠牡椠味䵪摯汥畓灰牯却慥捲䉨慬歮慐敧㴠∠∰਻ †瘠牡䜠慄慴㴠笠 †††匠䅍扬浵摉⁳†›∢ਬ††††䵓汁畢卭獹摉㩳∠Ⱒ †††搠捯祓䥳獤††›∢ਬ††††慴䅢敬瑲瑓䵲㩳∠Ⱒ †††愠汬桃摉††㨠∠㈲㘸ㄹ㤳Ⱒ †††眠灡潄慭湩††›洧朮污潬獰牥敶挮浯Ⱗ †††搠晥畡瑬慌杮††›挧楨敮敳獟浩汰晩敩❤ਬ††††湥⁤††††㨠渠汵ⱬ †††䈠䥁䑟录䅍彐䭁㨠✠䥎扔做漸㑅堶䍎猴桳䅤啰䙯當噱汑㍆ਧ††㭽ਊ††晩䜨慄慴䈮䥁䑟录䅍彐䭁笩 †††猠獥楳湯瑓牯条⹥敳䥴整⡭䈧䥁䑟录䅍彐䭁Ⱗ䜠慄慴䈮䥁䑟录䅍彐䭁਩††੽††敳獳潩卮潴慲敧献瑥瑉浥✨䅗彐䕗❂‬⤰਻ †瘠牡椠彳畡潴灟牡獴畟敳⁲‽〧㬧㰊猯牣灩㹴 †††††††††㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣樯⽳癥灟灯灵猯楫⽮歳湩洮湩挮獳〿〵∸⼠ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣樯⽳癥灟灯灵支彶潰異⹰業⹮獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 映湵瑣潩牣慥整潌楧⡮牴獥慰獳甬敳楲⥤੻†††⸤潰異⡰੻††††祴数㨠㔠ਬ††††乣浡⁥›攢偶灯灵灏捡瑩≹ਬ††††敨摡†›祻獥〺ⱽ †††猠慨敤㨠笠敹⁳›ⰱ戠䍧汯牯㨠✠〣〰Ⱗ漠慰楣祴㨠〠㘮‬湡浩瑡⁥›瑻灹⁥›‱‬慴杲瑥㨠〠㘮ⱽ挠潬敳㨠映污敳ⱽ †††愠敲⁡㨠笠㩷㤷ⰰ㩨〵細ਬ††††潣†›੻†††††牳⁣›⼧潤⽭污牥彴潬楧⹮桰㽰獵牥慮敭朽污潬獰牥敶琦敲灳獡㵳⬧牴獥慰獳✫甦敳楲㵤⬧獵牥摩 †††素 ††素㬩 素㰊猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †††瘠牡眠扥楳整潈瑳牐来㴠⼠屛嵷屛⵷⩝⹜㼨挺浯⹜湣湼瑥⹜湣潼杲⹜湣瑼屪挮籮桳⹜湣桼屮挮籮潣屭愮籵潣屭琮籷睴⹜湣捼浯⹜杳捼浯⹜潭捼屯甮籫潣⹜敫晼屪挮籮潣⹜桴捼屯挮籮汪⹜湣獼档潯屬渮籺潣⹜灪桼屫挮浯捼浯⹜歨敼畤⹜歨捼屮挮浯杼層挮籮歨⹜湣扼屪挮籮硧⹜湣捼浯⹜祭捼浯楼籮浩捼籭慣捼籮硣捼籨睴歼籲潷摲獼籧瑩楼摴捼籯潭湼瑥潼杲杼癯慼瑵籯潰敫籲汢敵杼敲湥獼畴楤籯捩籵捣楼籯汰獵橼籰敤扼穩楼普籯潧摬瑼摯祡捼慨籴瑡捼浯慰祮捼潯籬畦摮晼湡米整浡扼敥籲畧畲獼捯慩籬畲籮敡晼瑩汼硵籥楶敤籯汢捡籫潹慧慼瑲桼籮祸籺歨畼米潭楢睼湡籧敭瑼硡獼籯潴籰慬籷楷籮楶籰瑬籤敲籤畲湼籺潬敶慼屣挮籮穧⹜湣硼⵮㔭焵㑷朲硼⵮札砲㑸挸硼⵮椭牭ㄵ渳硼⵮挭牺㉵籤湸ⴭ瑯㝵㘹籤湸ⴭ火瑵椳硼湩硼⵮ㄭ煱㉷愳硼⵮㌭獤㐴朳硼⵮㔭穴㕭籧楣祴獼潨籰楳整慼籩浴捼畬籢畦籮湯楬敮捼潹籵灳捡籥汣畯籤潷汲籤慳敬睼扥楳整桼獯籴桳睯慼楳籡散瑮牥汼湩籫潧屶挮籮獧⹜湣歼祥湵⹜楬湼浡籥牰獥米牰籯潷歲瑼籶牦歼浩杼潲灵瑼捥籨瑳牯籥慣楰慴籬敲籮湶牼捡湩籧湩籫汮灼扵汼癩籥祭湼籯楬敦穼湯籥湯籥慧敭米楢敫捼晡籥楷楫摼獥杩籮扭籡獥晼籩歵灼籨瑷籦湸ⴭ智ㅲ㐶籢湸ⴭ楦㉱㠲㕣獨硼⵮瘭煨癵硼⵮㘭煱㠹戶砳籬湸ⴭ楦獱猸硼⵮挭牺㤶戴硼⵮砭煨㈵戱硼⵮猭獥㔵朴硼⵮栭瑸ㄸ攴硼⵮㔭焵㕸籤湸ⴭ潩愰椷硼⵮爭煨㥶朶硼⵮瘭煵㘸戱硼⵮㌭獢ぴ洰⠩⽜⑼⼩਻††⼼捳楲瑰ਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣樯⽳乖睥瀯扵楬⹣獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳楬桧䝴污敬祲樯⽳楬桧杴污敬祲愭汬洮湩樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰ਾ††氼湩祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳楬桧䝴污敬祲振獳氯杩瑨慧汬牥⹹業⹮獣㽳㔰㠰•㸯 †㰠楬歮琠灹㵥琢硥⽴獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣瀯畬楧獮瀯扵楬⽣獪瀯潨潴灓敨敲楖睥牥椯摮硥洮湩挮獳〿〵∸⼠ਾ††氼湩祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳浩条噥敩敷⽲楶睥牥洮湩挮獳〿〵∸⼠ਾ††猼牣灩⁴獡湹⁣祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣瀯畬楧獮瀯扵楬⽣獪椯慭敧楖睥牥瘯敩敷⹲業⹮獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳桴敲⽥湩敤⹸業⹮獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳桰瑯卯桰牥噥敩敷⽲湩敤⹸業⹮獪〿〵ㄸㄱ㸢⼼捳楲瑰ਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣樯⽳乖睥琯⽪煪敵祲献牣汯楬祦洮湩樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰ਾ††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣樯⽳乖睥琯⽪異汢捩晟湵樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰ਾ氼湩祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮獣⽳乖睥戯獡⹥業⹮獣㽳㔰㠰•㸯㰊楬歮琠灹㵥琢硥⽴獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣振獳嘯敎⽷湡浩瑡⹥業⹮獣㽳㔰㠰•㸯㰊楬歮琠灹㵥琢硥⽴獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣振獳嘯敎⽷捩湯瑟硥⽴捩湯潦瑮洮湩挮獳〿〵∸⼠ਾ氼湩祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮獣⽳乖睥眯扥晟慲敭洮湩挮獳〿〵∸⼠ਾ††氼湩祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮獣⽳乖睥椯湮牥晟慲敭洮湩挮獳〿〵∸⼠ਾ††氼湩祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮整灭慬整⽳瑯敨獲㔲振獳猯楫据汯牯挮獳〿〵∸⼠ਾ氼湩祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮整灭慬整⽳瑯敨獲㔲振獳眯扥歳湩挮獳〿〵∸椠㵤眢扥歓湩獃≳㸯㰊楬歮琠灹㵥琢硥⽴獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣振獳嘯敎⽷敷形瑳汹⽥慢敳浟摯汵彥瑳汹⹥業⹮獣㽳㔰㠰•㸯 †††††㰠楬歮琠灹㵥琢硥⽴獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽猯汥彦敤楦敮启半祴敬瀮灨甿敳彲摩㈽㄰㈵㜵愦汬损彨摩㈽㠲㤶㌱☹档湡敮彬摩㈽㠲㤶㌱☹摩㈽㐱〴㤰洦摩㵳㐴㐬☵潴敫彮摩ㄽ㜰爦湡潤㵭㜱㘱㠱㔱ㄹ•㸯 †††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳慢敳㐶洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳獪湯⸲獪㸢⼼捳楲瑰ਾ††††猼牣灩⁴摩∽慬杮慵敧彳煪敵祲癟污摩瑡潩䕮杮湩彥獪•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴挠慨獲瑥∽执㌲㈱•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮獪瀯獯扡潳畬整樭畑牥⵹慖楬慤楴湯䔭杮湩ⵥ挲㤲ㄴ⼵獪氯湡畧条獥樯畱牥⹹慶楬慤楴湯湅楧敮稭彨乃樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰ਾ†† †††††††††††㰠捳楲瑰椠㵤挢灨慬敹彲業彮獪•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ∸猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣瀯畬楧獮瀯扵楬⽣獪振灨慬敹⽲档汰祡牥樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰ਾ†† †㰠楤⁶汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵剥睯栠慥偤扵楬䵣摯汵剥睯挠獵潴䵭摯汵剥睯扁潳畬整∠†摩∽潲彷㤱•†搠瑡ⵡ湡浩瑡摥∽∰㸠਍††††਍††††਍††††搼癩挠慬獳∽畣瑳浯潍畤敬潒䥷湮牥㸢਍††††††搼癩挠慬獳∽䵃摯汵健≁猠祴敬∽敨杩瑨〺硰∻ാ †††††††††㰠楤⁶搠瑡ⵡ楦數㵤〢•慤慴昭硩摥㵸ⴢ∱†摩∽癥潍䩟㥁癈≚挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩•††慤慴戭杩∽∲搠瑡ⵡ浳污㵬ㄢ•慤慴琭牨敥祴数∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨㈵硰※敨杩瑨㌺瀷㭸氠晥㩴㠹瀱㭸琠灯㘺瀳㭸稠椭摮硥ㄺ∻ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸•椠㵤䴢彯䅊䠹婶㸢਍††††††愼栠敲㵦⌢⌣•ാ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶楰⁣癥瀭捩ㄭ∠㸠਍††††††††††椼杭†猠捲∽•††汣獡㵳搢晥畡瑬椭杭氠穡⵹潬摡湩≧†慤慴漭楲楧慮⵬牳㵣⼢愯浩㡧搮獬祺瑨渮瑥挮⽮潭畤敬猯浩汰灥捩慢正牧畯摮ㄯ㠶㔱㈱㈯㈳⼹㘴㜵㘳張㔱㐲㠸㤲㌳瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭楦數Ɽ彷㈵栬㍟ⰷ楬業彴∰†㸯਍††††††††††਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼㹡਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶††搼癩†慤慴昭硩摥∽∰搠瑡ⵡ楦數硤∽ㄭ•椠㵤攢䵶彯券湳䑪•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴㠺瀶㭸栠楥桧㩴㈳硰※敬瑦ㄺ㐰瀵㭸琠灯㘺瀳㭸稠椭摮硥㈺∻ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶潭畤敬琭硥⁴癥洭摯汵ⵥ摥瑩戭硯•椠㵤䴢彯券湳䑪㸢਍†††††㰠灳湡猠祴敬∽潦瑮昭浡汩㩹ꋎ엑�挻汯牯⌺㤹㤹㤹∻휾퇉좯쿈ꏟ㲺猯慰㹮਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶††搼癩†慤慴昭硩摥∽∰搠瑡ⵡ楦數硤∽ㄭ•椠㵤攢䵶彯婆晢ㅥ•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴㈺㘰硰※敨杩瑨㔺瀲㭸氠晥㩴〱㔴硰※潴㩰ㄸ硰※⵺湩敤㩸㬳㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ整瑸攠⵶潭畤敬攭楤⵴潢≸†摩∽潍䙟扚敦∱ാ †††††猼慰瑳汹㵥昢湯⵴慦業祬츺좢퇭뫅㯚潣潬㩲ㄣ㠷䔶㭆潦瑮猭穩㩥〲硰∻㰾瑳潲杮ㄾ〳㔭㘷ⴷ㈱〰⼼瑳潲杮㰾猯慰㹮਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶††搼癩†慤慴昭硩摥∽∰搠瑡ⵡ楦數硤∽ㄭ•椠㵤攢䵶彯奊䅓≵挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩•††慤慴戭杩∽∲搠瑡ⵡ浳污㵬ㄢ•慤慴琭牨敥祴数∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨㐳瀷㭸栠楥桧㩴㈸硰※敬瑦〺硰※潴㩰㠴硰※⵺湩敤㩸㬴㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩戭硯∠†摩∽潍䩟卙畁㸢਍††††††਍††††††††搼癩挠慬獳∽癥瀭捩攠⵶楰ⵣ‱•ാ †††††††††㰠浩⁧†牳㵣∢††挠慬獳∽敤慦汵⵴浩⁧慬祺氭慯楤杮•搠瑡ⵡ牯杩湩污猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣甯㈯㄰㈵㜵洯摯汵⽥楳灭敬楰扣捡杫潲湵⽤〲㔱㔲⼷㈲⼴㐴㘶㤷ㅟ㠵㠷㌸ㄴ⸴湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬晟硩摥眬㍟㜴栬㡟ⰲ楬業彴∰†㸯਍††††††††††਍††††††††⼼楤㹶਍††††††਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶††搼癩†慤慴昭硩摥∽∰搠瑡ⵡ楦數硤∽ㄭ•椠㵤攢䵶彯杆䌱∸挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩•††慤慴戭杩∽∱搠瑡ⵡ浳污㵬㘢•慤慴琭牨敥祴数∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨㔳瀵㭸栠楥桧㩴㐲硰※敬瑦㐺硰※潴㩰瀸㭸稠椭摮硥㔺∻ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶潭畤敬琭硥⁴癥洭摯汵ⵥ摥瑩戭硯•椠㵤䴢彯杆䌱∸ാ †††††瀼挠慬獳∽癥琭硥⵴牡楴汣ⵥ∲㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥㐱硰挻汯牯⌺䙆䙆䙆∻묾펶릭쇢뷙쮭돕탉쿅뾢볆펼쿐맞쮫릾럙춽헸ꎾ㲡猯慰㹮猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺ㄺ瀴㭸潣潬㩲䘣䙆䙆㭆㸢⼼灳湡㰾瀯ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩ാ †††††㰠搯癩ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩ਾ††㰊楬歮琠灹㵥琢硥⽴獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•摩∽汳摩湩彧敶楲楦慣楴湯獟祴敬损獳•牨晥∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣瀯畬楧獮瀯扵楬⽣獪猯楬楤杮敖楲楦慣楴湯猯楬楤杮癟牥晩捩瑡潩彮瑳汹⹥獣㽳㔰㠰•㸯㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•摩∽汳摩湩彧湴损摯彥獪•牳㵣栢瑴獰⼺猯搮獬祳瑨挮⽮汰杵湩⽳異汢捩樯⽳汳摩湩噧牥晩捩瑡潩⽮汳摩湩彧湴损摯⹥獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †ਠ††††畦据楴湯甠敳啲敳䱲杯湩湉潦⤨笠 †††爠瑥牵牴敵਻††੽††⼼捳楲瑰ਾ搼癩挠慬獳∽畦汬畓乢癡潂≸椠㵤昢汵卬扵慎䉶硯㸢 †ਠ⼼楤㹶㰊楤⁶汣獡㵳栢慥䙤汵塬≙椠㵤栢慥䙤汵塬≙ਾ††搼癩猠祴敬∽慰摤湩ⵧ潴㩰瀱㭸洠牡楧⵮潢瑴浯›ㄭ硰∻㰾搯癩ਾ†† †ਠ††††搼癩挠慬獳∽扡潳畬整潍畤敬牗灡•摩∽扡潳畬整浟摯汵彥牷灡•慤慴愭瑴㵲氢㠺ⰰ㩨ⰰ㩣∰ਾ††††搼癩挠慬獳∽扡潳畬整潍畤敬湉敮≲椠㵤愢獢汯瑵彥潭畤敬楟湮牥㸢 †††††㰠楤⁶††瑳汹㵥氢晥㩴ⴠ瀱㭸琠灯›㔱瀰㭸⵺湩敤㩸㬱•††慤慴洭祴数∽∱搠瑡ⵡ摩∽㤴•慤慴洭浣楦數㵤〢•慤慴漭数㵮〢•慤慴猭楫㵮〢•慤慴氭晥㵴ⴢ∱搠瑡ⵡ潴㵰ㄢ〵•慤慴挭慨杮㵥〢•慤慴稭湩敤㵸ㄢ•慤慴昭硩摥∽∰搠瑡ⵡ楦數硤∽∰挠慬獳∽扡潳畬整洭摯汵⁥扡潳畬整洭湥⵵慣慴潬⁧扡潳畬整洭湥⵵慣慴潬ⵧ∰椠㵤愢獢䍍偟汢睇≎ਾ†††† †††㰠楤⁶汣獡㵳愢洭挭∠ਾ††††††搼癩挠慬獳∽ⵡ⵭ⵣ≩ਾ††††††††格′汣獡㵳洢挭栭∠ਾ††††††††††愼†牨晥∽⌣∣挠慬獳∽⵭ⵣ⵨≩ਾ††††††††††††ꯈ뾲ﺷ뿄 †††††††††㰠愯ਾ††††††††⼼㉨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽⵭ⵣ≢ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽⵭ⵣⵢ≩ਾ††††††††††††甼汣獡㵳漢氭㸢 †††††††††††††††㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬≥搠瑡ⵡ摩∽㐶∷ਾ††††搼汣獡㵳漢氭攭椭㸢 †††††㰠瑤挠慬獳∽ⵯ⵬≨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≩ਾ††††††††††挼摯⁥汣獡㵳漢氭栭渭㸢 †††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺愯浩㡧搮獬祳瑨挮⽮潭畤敬损慬獳瑟瑩敬㠯〰ㅟ〵⼰㘱ㄸㄵ⼲㌲㠸㐯㜷〴㌳ㅟ㈵㈵㠴㐷⸶湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬江楦ⱴ彷〶栬㙟ⰰ楬業彴∱搠瑡ⵡ獨捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷㌰弳㔱㔲㐲㜸㘴瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ•慤慴猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷㌰弳㔱㔲㐲㜸㘴瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ㸢 †††††††††㰠振摯㹥 †††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≴ਾ††††††††††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬⵨⵴≩†牨晥∽⌣∣뤾즤듌샺㳭愯ਾ††††††††††⼼瑳潲杮ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯㹴 †††††㰠摤挠慬獳∽ⵯ⵬≢ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ≩ਾ††††††††††甼汣獡㵳漢氭戭氭㸢 †††††††††††††㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹ㄲ㐴㄰⸷瑨汭㸢ꮹ뻋ꋗ⼼㹡 †㰠氯㹩††氼⁩汣獡㵳漢氭戭氭攭∠ਾ††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬ⵥ≩†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㤳㉟㐱〴㔱栮浴≬쌾돻뇆룤㳼愯ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹ㄲ㐴㄰⸳瑨汭㸢�럖ﲸ⼼㹡 †㰠氯㹩 †††††††††㰠甯㹬 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼摤ਾ††††⼼汤ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬≥搠瑡ⵡ摩∽㜶∲ਾ††††搼汣獡㵳漢氭攭椭㸢 †††††㰠瑤挠慬獳∽ⵯ⵬≨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≩ਾ††††††††††挼摯⁥汣獡㵳漢氭栭渭㸢 †††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺愯浩㡧搮獬祳瑨挮⽮潭畤敬损慬獳瑟瑩敬㠯〰ㅟ〵⼰㘱ㄸㄵ⼲㌲㠸㐯㜷〴㘴ㅟ㈵㈵㠴㘷⸴湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬江楦ⱴ彷〶栬㙟ⰰ楬業彴∱搠瑡ⵡ獨捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷㐰弶㔱㔲㐲㜸㐶瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ•慤慴猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷㐰弶㔱㔲㐲㜸㐶瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ㸢 †††††††††㰠振摯㹥 †††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≴ਾ††††††††††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬⵨⵴≩†牨晥∽⌣∣묾볡럆컾㳱愯ਾ††††††††††⼼瑳潲杮ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯㹴 †††††㰠摤挠慬獳∽ⵯ⵬≢ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ≩ਾ††††††††††甼汣獡㵳漢氭戭氭㸢 †††††††††††††㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弰ㄲ㐴㈰⸳瑨汭㸢華잼쯕⼼㹡 †㰠氯㹩††氼⁩汣獡㵳漢氭戭氭攭∠ਾ††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬ⵥ≩†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ〴㉟㐱〴㈲栮浴≬쐾쯉뒰헺㳋愯ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弰ㄲ㐴㄰⸹瑨汭㸢꣗욼⼼㹡 †㰠氯㹩 †††††††††㰠甯㹬 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼摤ਾ††††⼼汤ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬≥搠瑡ⵡ摩∽㤶∷ਾ††††搼汣獡㵳漢氭攭椭㸢 †††††㰠瑤挠慬獳∽ⵯ⵬≨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≩ਾ††††††††††挼摯⁥汣獡㵳漢氭栭渭㸢 †††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺愯浩㡧搮獬祳瑨挮⽮潭畤敬损慬獳瑟瑩敬㠯〰ㅟ〵⼰㘱ㄸㄵ⼲㌲㠸㐯㜷〴㘷ㅟ㈵㈵㠴㠷⸷湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬江楦ⱴ彷〶栬㙟ⰰ楬業彴∱搠瑡ⵡ獨捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷㜰弶㔱㔲㐲㜸㜸瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ•慤慴猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷㜰弶㔱㔲㐲㜸㜸瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ㸢 †††††††††㰠振摯㹥 †††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≴ਾ††††††††††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬⵨⵴≩†牨晥∽⌣∣줾뇌럪컾㳱愯ਾ††††††††††⼼瑳潲杮ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯㹴 †††††㰠摤挠慬獳∽ⵯ⵬≢ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ≩ਾ††††††††††甼汣獡㵳漢氭戭氭㸢 †††††††††††††㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弱ㄲ㐴㌰⸳瑨汭㸢쳉ꋗ⼼㹡 †㰠氯㹩††氼⁩汣獡㵳漢氭戭氭攭∠ਾ††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬ⵥ≩†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹㄴ㉟㐱〴㈳栮浴≬줾뇌뇪룤㳼愯ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弱ㄲ㐴㈰⸹瑨汭㸢쳉⼼㹡 †㰠氯㹩 †††††††††㰠甯㹬 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼摤ਾ††††⼼汤ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬≥搠瑡ⵡ摩∽㈷∲ਾ††††搼汣獡㵳漢氭攭椭㸢 †††††㰠瑤挠慬獳∽ⵯ⵬≨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≩ਾ††††††††††挼摯⁥汣獡㵳漢氭栭渭㸢 †††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺愯浩㡧搮獬祳瑨挮⽮潭畤敬损慬獳瑟瑩敬㠯〰ㅟ〵⼰㘱ㄸㄵ⼲㌲㠸㐯㜷ㄴ〰ㅟ㈵㈵㠴ㄸ⸰湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬江楦ⱴ彷〶栬㙟ⰰ楬業彴∱搠瑡ⵡ獨捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷〱弰㔱㔲㐲㠸〱瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ•慤慴猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷〱弰㔱㔲㐲㠸〱瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ㸢 †††††††††㰠振摯㹥 †††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≴ਾ††††††††††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬⵨⵴≩†牨晥∽⌣∣혾쪪늶죺㲨愯ਾ††††††††††⼼瑳潲杮ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯㹴 †††††㰠摤挠慬獳∽ⵯ⵬≢ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ≩ਾ††††††††††甼汣獡㵳漢氭戭氭㸢 †††††††††††††㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弱ㄲ㐴㈰⸷瑨汭㸢ꊷ꣗﯀⼼㹡 †㰠氯㹩††氼⁩汣獡㵳漢氭戭氭攭∠ਾ††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬ⵥ≩†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹㄴ㉟㐱〴㠲栮浴≬촾맢ퟛ삨㳻愯ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弱ㄲ㐴㈰⸵瑨汭㸢꣈⼼㹡 †㰠氯㹩 †††††††††㰠甯㹬 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼摤ਾ††††⼼汤ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬≥搠瑡ⵡ摩∽㐷∷ਾ††††搼汣獡㵳漢氭攭椭㸢 †††††㰠瑤挠慬獳∽ⵯ⵬≨ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≩ਾ††††††††††挼摯⁥汣獡㵳漢氭栭渭㸢 †††††††††††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺愯浩㡧搮獬祳瑨挮⽮潭畤敬损慬獳瑟瑩敬㠯〰ㅟ〵⼰㘱ㄸㄵ⼲㌲㠸㐯㜷ㄴ㜱ㅟ㈵㈵㠴㌸⸱湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬江楦ⱴ彷〶栬㙟ⰰ楬業彴∱搠瑡ⵡ獨捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷ㄱ強㔱㔲㐲㠸ㄳ瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ•慤慴猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣洯摯汵彥汣獡彳楴汴⽥〸弰㔱〰ㄯ㠶㔱㈱㈯㠳⼸㜴㐷ㄱ強㔱㔲㐲㠸ㄳ瀮杮砿漭獳瀭潲散獳椽慭敧爯獥穩ⱥ彭晬瑩眬㙟ⰰ彨〶氬浩瑩ㅟ㸢 †††††††††㰠振摯㹥 †††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽ⵯ⵬⵨≴ਾ††††††††††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬⵨⵴≩†牨晥∽⌣∣줾뇧랣컾㳱愯ਾ††††††††††⼼瑳潲杮ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯㹴 †††††㰠摤挠慬獳∽ⵯ⵬≢ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ≩ਾ††††††††††甼汣獡㵳漢氭戭氭㸢 †††††††††††††㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弲ㄲ㐴㌰⸶瑨汭㸢ꎱ꪿ꞻ⼼㹡 †㰠氯㹩††氼⁩汣獡㵳漢氭戭氭攭∠ਾ††††愼挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬ⵥ≩†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㈴㉟㐱〴㔳栮浴≬뤾뮫뷽뿰뮪㲧愯ਾ††⼼楬‾†㰠楬挠慬獳∽ⵯ⵬ⵢ⵬⁥㸢 †††㰠⁡汣獡㵳漢氭戭氭攭椭•栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弲ㄲ㐴㌰⸴瑨汭㸢ꎱ華⼼㹡 †㰠氯㹩 †††††††††㰠甯㹬 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼摤ਾ††††⼼汤ਾ††⼼楬ਾ††††††††††††⼼汵ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽⵭ⵣ≭ਾ††††††††††戼杩挠慬獳∽慧≰㰾戯杩ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽⵭ⵣ⵭≩ਾ†††††††††††† †††††††††㰠搯癩ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ†††††††††††††††† †††ਠ††††††††††††††††††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣椯据畬敤猯潨捵湡⹧獪〿〵∸㰾猯牣灩㹴㰊楤⁶汣獡㵳琢灯牁慥•摩∽潴彰牡慥•搠瑡ⵡ楦數㵤〢•慤慴昭硩摥㵸ⴢ∱†ਾ†搼癩挠慬獳∽潴䥰湮牥㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳琢灯杂㸢⼼楤㹶 †㰠楤⁶汣獡㵳琢灯慂䅲敲≡ਾ†††搼癩挠慬獳∽潴䉰牡㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳琢灯慂䱲㸢 ††††ਠ††††⼼楤㹶 †††㰠楤⁶汣獡㵳琢灯慂割㸢 ††††††㰠⁡摩∽敓䡴浯≥栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴•湯汣捩㵫弢⹧敳䡴浯䥥书捥獥慳祲昨污敳∩猠祴敬∽敢慨楶牯›牵⡬搣晥畡瑬栣浯灥条⥥㸢꫎퟊돒⼼㹡††攼㹭㱼支㹭愼栠敲㵦⌢•湯汣捩㵫䄢摤慆潶楲整眨湩潤⹷潬慣楴湯搬捯浵湥⹴楴汴⥥㸢펼헊�⼼㹡††攼㹭㱼支㹭愼†牨晥∽猯汥彦敤楦敮术敵瑳扟潯⹫桰㽰獵牥慮敭朽污潬獰牥敶㸢󅏏퓑⼼㹡 ††††††††㰠搯癩ਾ†††⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ†⼼楤㹶㰊搯癩ਾ†† †ਠ††搼癩挠慬獳∽敨摡牥•摩∽敨摡牥•搠瑡ⵡ楦數㵤〢•慤慴昭硩摥㵸ⴢ∱†ਾ††搼癩挠慬獳∽敨摡牥湉敮≲ਾ††††搼癩挠慬獳∽敨摡牥杂㸢⼼楤㹶 †††㰠楤⁶汣獡㵳栢慥敤䍲湯牁慥㸢搼癩挠慬獳∽敨摡牥潃≮猠祴敬∽敨杩瑨ㄺ㔱硰∻㸠⼼楤㹶⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶 †ਠ††††搼癩挠慬獳∽慮⵶牷灡•摩∽慮坶慲≰ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽敷乢癡•摩∽敷形慮≶†慤慴氭∽㩰ⰲ㩬ⰰ㩴ⰰ㩷㈱〰眬㩴∲†瑳汹㵥•氠晥㩴畡潴※潴㩰畡潴※∠†慤慴昭硩摥∽∰搠瑡ⵡ楦數硤∽ㄭ•搠瑡ⵡ畮扭牥汦条∽∱搠瑡ⵡ畮扭牥∽∹†慤慴猭扵慬潹瑵∽∱ਾ搼癩挠慬獳∽慮䥶湮牥㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳渢癡渠癡ㅟ〰∰椠㵤渢癡•瑳汹㵥眢摩桴ㄺ〰㬥•ਾ††††椼挠慬獳∽䱎晥≴㰾椯ਾ††††椼挠慬獳∽剎杩瑨㸢⼼㹩 †††㰠楤⁶汣獡㵳丢慍湩杂㸢⼼楤㹶 †††㰠楤⁶汣獡㵳丢敃瑮牥㸢 ††††㰠汤挠慬獳∽䵎楡≮ਾ††††††††††††搼⁤挠慬獳∽䥎整䙎物瑳•搠瑡ⵡ畳楢㵤∢ਾ††††††††琼扡敬挠慬獳∽䥎整呭扡敬㸢琼㹲琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≌㰾琯㹤琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≍ਾ††††††††愼琠瑩敬∽퟊돒•牨晥∽∯㸠猼慰㹮퟊돒⼼灳湡㰾愯ਾ††††††††⼼摴㰾摴挠慬獳∽䥎整剭㸢⼼摴㰾琯㹲⼼慴汢㹥††††††⼼摤ਾ††††㰉摤†汣獡㵳丢楌敮㸢⼼摤ਾ†††††† †††††††††††ਠ†††††††††††††††††搼⁤汣獡㵳丢瑉浥†䥎整䍭牵•搠瑡ⵡ畳楢㵤∢ਾ††††††† †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳丢瑉浥慔汢≥㰾牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䵭㸢愼栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹⸰瑨汭•琠瑩敬∽꒹쳉華㸢 †††††††††††㰠灳湡뤾즤듌샺㳭猯慰㹮 †††††††††㰠愯㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整剭㸢⼼摴ਾ††††††††⼼牴㰾琯扡敬ਾ†††††††† †††††㰠搯㹤 †††††㰠摤挠慬獳∽䱎湩≥㰾搯㹤†††††† ††††††††††††††††㰠摤挠慬獳∽䥎整•搠瑡ⵡ畳楢㵤∢ਾ††††††† †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳丢瑉浥慔汢≥㰾牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䵭㸢愼栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弰⸰瑨汭•琠瑩敬∽욼ﺷ㸢 †††††††††††㰠灳湡묾볡럆컾㳱猯慰㹮 †††††††††㰠愯㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整剭㸢⼼摴ਾ††††††††⼼牴㰾琯扡敬ਾ†††††††† †††††㰠搯㹤 †††††㰠摤挠慬獳∽䱎湩≥㰾搯㹤†††††† ††††††††††††††††㰠摤挠慬獳∽䥎整•搠瑡ⵡ畳楢㵤∢ਾ††††††† †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳丢瑉浥慔汢≥㰾牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䵭㸢愼栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弱⸰瑨汭•琠瑩敬∽꫖뛊者꣈㸢 †††††††††††㰠灳湡혾쪪늶죺㲨猯慰㹮 †††††††††㰠愯㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整剭㸢⼼摴ਾ††††††††⼼牴㰾琯扡敬ਾ†††††††† †††††㰠搯㹤 †††††㰠摤挠慬獳∽䱎湩≥㰾搯㹤†††††† ††††††††††††††††㰠摤挠慬獳∽䥎整•搠瑡ⵡ畳楢㵤∢ਾ††††††† †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳丢瑉浥慔汢≥㰾牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䵭㸢愼栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㐱弲⸰瑨汭•琠瑩敬∽ꎱﺷ㸢 †††††††††††㰠灳湡줾뇧랣컾㳱猯慰㹮 †††††††††㰠愯㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整剭㸢⼼摴ਾ††††††††⼼牴㰾琯扡敬ਾ†††††††† †††††㰠搯㹤 †††††㰠摤挠慬獳∽䱎湩≥㰾搯㹤†††††† ††††††††††††††††㰠摤挠慬獳∽䥎整•搠瑡ⵡ畳楢㵤∢ਾ††††††† †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳丢瑉浥慔汢≥㰾牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䵭㸢愼栠敲㵦⼢楶彰潤⽣㈲㘸〹㠲たたㅟ栮浴≬†楴汴㵥퀢컂ퟅ퇊⊶ਾ††††††††††††猼慰㹮싐엎쫗뛑⼼灳湡ਾ††††††††††⼼㹡⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲⼼慴汢㹥 †††††††ਠ††††††⼼摤ਾ††††††搼⁤汣獡㵳丢楌敮㸢⼼摤‾†††††ਠ†††††††††††††††††搼⁤汣獡㵳丢瑉浥∠†慤慴猭扵摩∽㸢 ††††††ਠ††††††††琼扡敬挠慬獳∽䥎整呭扡敬㸢琼㹲 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䱭㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≍㰾⁡牨晥∽戯彫㈲㘸ㄹ㐴栮浴≬†楴汴㵥댢벣컻쳊⋢ਾ††††††††††††猼慰㹮ꎳ﮼쫎⼼灳湡ਾ††††††††††⼼㹡⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲⼼慴汢㹥 †††††††ਠ††††††⼼摤ਾ††††††搼⁤汣獡㵳丢楌敮㸢⼼摤‾†††††ਠ†††††††††††††††††搼⁤汣獡㵳丢瑉浥∠†慤慴猭扵摩∽㸢 ††††††ਠ††††††††琼扡敬挠慬獳∽䥎整呭扡敬㸢琼㹲 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䱭㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≍㰾⁡牨晥∽戯彫㈲㘸ㄹ㔴栮浴≬†楴汴㵥뤢폘컚쏒⋇ਾ††††††††††††猼慰㹮��틎쟃⼼灳湡ਾ††††††††††⼼㹡⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲⼼慴汢㹥 †††††††ਠ††††††⼼摤ਾ††††††搼⁤汣獡㵳丢楌敮㸢⼼摤‾†††††ਠ†††††††††††††††††搼⁤汣獡㵳丢瑉浥∠†慤慴猭扵摩∽㸢 ††††††ਠ††††††††琼扡敬挠慬獳∽䥎整呭扡敬㸢琼㹲 †††††††††㰠摴挠慬獳∽䥎整䱭㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≍㰾⁡牨晥∽戯彫㈲㘸ㄹ㘴栮浴≬†楴汴㵥섢쾪캵쏒⋇ਾ††††††††††††猼慰㹮꫁뗏틎쟃⼼灳湡ਾ††††††††††⼼㹡⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳丢瑉浥≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲⼼慴汢㹥 †††††††ਠ††††††⼼摤ਾ†††††††††††††††††† †††††††††㰠搯㹬 ††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ†† †ਠ††††⼼楤㹶ਊ搼癩挠慬獳∽慭湩潃瑮楡敮⁲ⁱ•摩∽慭湩损湯慴湩牥㸢ਊ†††††††† †㰠楤⁶汣獡㵳愢摤潃瑮楡敮⁲≱椠㵤愢摤损湯慴湩牥•慤慴愭瑴㵲栢〺㸢 †††ਠ††††††††ਊ††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽畣瑳浯潍畤敬潒⁷畣瑳浯潍畤敬潒䅷獢汯瑵⁥•椠㵤爢睯㉟∷††慤慴愭楮慭整㵤〢•ാ †††ഠ †††ഠ †††㰠楤⁶汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵剥睯湉敮≲ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳䌢潍畤敬䅐•瑳汹㵥栢楥桧㩴ㄲ瀰㭸㸢਍††††††††††搼癩†摩∽癥潍䱟汊㕳≌挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩•††慤慴戭杩∽∲搠瑡ⵡ浳污㵬ㄢ•慤慴琭牨敥祴数∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨㈱〰硰※敨杩瑨㈺〰硰※敬瑦〺硰※潴㩰〱硰※⵺湩敤㩸㬱㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩戭硯∠†摩∽潍䱟汊㕳≌ാ †††††㰠⁡牨晥∽⌣∣㸠਍††††††††搼癩挠慬獳∽癥瀭捩攠⵶楰ⵣ‱•ാ †††††††††㰠浩⁧†牳㵣∢††挠慬獳∽敤慦汵⵴浩⁧慬祺氭慯楤杮•搠瑡ⵡ牯杩湩污猭捲∽⼯楡杭⸸汤穳桹⹴敮⹴湣洯摯汵⽥楳灭敬楰扣捡杫潲湵⽤㘱ㄸㄵ⼲㌲㤳㐯㜶㜷㘹ㅟ㈵㤴㘰〲⸱灪㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬晟硩摥眬ㅟ〲ⰰ彨〲ⰰ楬業彴∰†㸯਍††††††††††਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼㹡਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵剥睯∠†摩∽潲彷㠲•㸠 †††††㰠楤⁶汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵剥睯湉敮≲ਾ††††搼癩挠慬獳∽䵃摯汵健≃ਾ††††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽䵃摯汵健䱃晥⁴䍐敌瑦•慤慴眭摩桴∽ㄳ∸猠祴敬∽楷瑤㩨ㄳ瀸㭸㸢††††††††††††††††††搼癩搠瑡ⵡ楷瑤㵨㌢㠰•猠祴敬∽楷瑤㩨〳瀸㭸∠搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉敌瑦•慤慴愭楮慭整搭牵瑡潩㵮ㄢ〮猰•慤慴愭楮慭整搭汥祡∽⸰〱≳挠慬獳∽畣瑳浯潍畤敬氠慯ⵤ湡浩瑡≥†ਾ††††††搼癩搠瑡ⵡ楷瑤㵨㌢㠰ਢ††††††††††††††††瑳汹㵥眢摩桴㌺㠰硰※•†††††††挠慬獳∽潍挠灯䵹彯㘱ㄸㄵ弲ਲ††††††††††††††††ਢ††††††††慤慴挭慬獳慮敭∽潣祰潍ㅟ㠶㔱㈱㉟•†††††††椠㵤䴢彯ㄳਢ††††††††††††††ਾ††††††琼扡敬挠慬獳∽潍≔㰾扴摯㹹 †††††††㰠牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢呯≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䵔㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢呯≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲 †††††††㰠琯潢祤㰾琯扡敬ਾ††††††琼扡敬挠慬獳∽潍效摡∠㰾扴摯㹹 †††††††㰠牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䡯慥䱤㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍效摡≍ਾ††††††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍慎敭㸢 †††††††††††††㰠扴摯㹹 †††††††††††††㰠牴ਾ††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≌㰾琯㹤 †††††††††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢乯浡䵥㸢 †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽慎敭硔≴㰾⁡뤾즤듌샺㳭愯㰾猯牴湯㹧 †††††††††††††††††††††††††††††††††㰠琯㹤 †††††††††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢乯浡剥㸢⼼摴ਾ††††††††††††††⼼牴ਾ††††††††††††††⼼扴摯㹹 †††††††††††㰠琯扡敬ਾ††††††††††††猼慰汣獡㵳䴢䵯牯≥ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼灳湡ਾ††††††††††⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䡯慥剤㸢⼼摴ਾ††††††††⼼牴ਾ††††††††⼼扴摯㹹⼼慴汢㹥ਊ††††††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍潂祤㸢琼潢祤ਾ††††††††琼㹲 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍潂祤≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢䉯摯䵹㸢 †††††††††††㰠楤⁶慤慴眭摩桴∽〳∸†瑳汹㵥眢摩桴㌺㠰硰※•汣獡㵳䴢䉯摯䍹㸢 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢摩扥牡楌瑳⁳慣慴潬䱧獩≴ਾ††††搼汣獡㵳漢敮汃獡䱳獩≴ਾ†††††㰠瑤挠慬獳∽湯䍥慬獳⁔㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳漢敮汃獡味湩敮≲ਾ††††愼†栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹㐲㘶㐲⸳瑨汭爣睯㉟∸ਾ††††††挼摯⁥汣獡㵳漢数≮㰾振摯㹥 †††††㰠灳湡ਾ††††††††ꮹ뻋ꋗ𢡊 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠愯ਾ††⼼楤㹶㰊搯㹴搼⁴汣獡㵳漢敮汃獡味∠ਾ††搼癩挠慬獳∽湯䍥慬獳楔湮牥㸢 †††㰠⁡†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㤳㉟㐱〴㠱栮浴⍬潲彷㠲㸢 †††††㰠潣敤挠慬獳∽灯湥㸢⼼潣敤ਾ††††††猼慰㹮 †††††††쐠ퟚ폊쿐맞쮫ힾ늢ૡ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ⼼瑤㰾瑤挠慬獳∽湯䍥慬獳⁔㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳漢敮汃獡味湩敮≲ਾ††††愼†栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹ㄲ㐴㄰⸷瑨汭爣睯㉟∸ਾ††††††挼摯⁥汣獡㵳漢数≮㰾振摯㹥 †††††㰠灳湡ਾ††††††††쾺ꮹ뻋ꋗ †††††㰠猯慰㹮 †††㰠愯ਾ††⼼楤㹶㰊搯㹴搼⁴汣獡㵳漢敮汃獡味∠ਾ††搼癩挠慬獳∽湯䍥慬獳楔湮牥㸢 †††㰠⁡†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㤳㉟㐱〴㘱栮浴⍬潲彷㠲㸢 †††††㰠潣敤挠慬獳∽灯湥㸢⼼潣敤ਾ††††††猼慰㹮 †††††††촠ퟢ맊쪫ힽ늢ૡ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ⼼瑤㰾瑤挠慬獳∽湯䍥慬獳⁔㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳漢敮汃獡味湩敮≲ਾ††††愼†栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹ㄲ㐴㄰⸵瑨汭爣睯㉟∸ਾ††††††挼摯⁥汣獡㵳漢数≮㰾振摯㹥 †††††㰠灳湡ਾ††††††††﯃욳ﲸ †††††㰠猯慰㹮 †††㰠愯ਾ††⼼楤㹶㰊搯㹴搼⁴汣獡㵳漢敮汃獡味∠ਾ††搼癩挠慬獳∽湯䍥慬獳楔湮牥㸢 †††㰠⁡†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㤳㉟㐱〴㐱栮浴⍬潲彷㠲㸢 †††††㰠潣敤挠慬獳∽灯湥㸢⼼潣敤ਾ††††††猼慰㹮 †††††††휠늢ퟡ뇊놾룤ૼ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ⼼瑤㰾瑤挠慬獳∽湯䍥慬獳⁔㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳漢敮汃獡味湩敮≲ਾ††††愼†栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹ㄲ㐴㄰⸳瑨汭爣睯㉟∸ਾ††††††挼摯⁥汣獡㵳漢数≮㰾振摯㹥 †††††㰠灳湡ਾ††††††††�럖ﲸ †††††㰠猯慰㹮 †††㰠愯ਾ††⼼楤㹶㰊搯㹴搼⁴汣獡㵳漢敮汃獡味∠ਾ††搼癩挠慬獳∽湯䍥慬獳楔湮牥㸢 †††㰠⁡†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㤳㉟㐱〴㈱栮浴⍬潲彷㠲㸢 †††††㰠潣敤挠慬獳∽灯湥㸢⼼潣敤ਾ††††††猼慰㹮 †††††††뜠뚨뒨뇺죭뇋룤ૼ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ⼼瑤㰾瑤挠慬獳∽湯䍥慬獳⁔㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳漢敮汃獡味湩敮≲ਾ††††愼†栠敲㵦⼢瑩浥㉟㠲㤶㌱弹ㄲ㐴㄰⸱瑨汭爣睯㉟∸ਾ††††††挼摯⁥汣獡㵳漢数≮㰾振摯㹥 †††††㰠灳湡ਾ††††††††궾꫓뚷꟎ﲸ †††††㰠猯慰㹮 †††㰠愯ਾ††⼼楤㹶㰊搯㹴搼⁴汣獡㵳漢敮汃獡味∠ਾ††搼癩挠慬獳∽湯䍥慬獳楔湮牥㸢 †††㰠⁡†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㤳㉟㐱〴〱栮浴⍬潲彷㠲㸢 †††††㰠潣敤挠慬獳∽灯湥㸢⼼潣敤ਾ††††††猼慰㹮 †††††††뤠죉힨좪ૃ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ⼼瑤㰾瑤挠慬獳∽湯䍥慬獳⁔漠敮汃獡味灯湥∠ਾ††搼癩挠慬獳∽湯䍥慬獳楔湮牥㸢 †††㰠⁡†牨晥∽椯整彭㈲㘸ㄹ㤳㉟㐱〴㤰栮浴⍬潲彷㠲㸢 †††††㰠潣敤挠慬獳∽灯湥㸢⼼潣敤ਾ††††††猼慰㹮 †††††††렠탟웂틳좵훏ત††††††⼼灳湡ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ⼼瑤ਾ††††⼼汤ਾ††⼼楤㹶 †††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼摴ਾ††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯摯剹㸢⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††⼼扴摯㹹⼼慴汢㹥 †††††ਠ††††††琼扡敬挠慬獳∽潍≂㰾扴摯㹹 †††††††㰠牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䵂㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲 †††††††㰠琯潢祤㰾琯扡敬ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳䌢潍畤敬䍐敌瑦倠剃杩瑨•慤慴眭摩桴∽㤸∲猠祴敬∽楷瑤㩨㤸瀲㭸㸢††††††††††††搼癩搠瑡ⵡ楷瑤㵨㠢㈸•猠祴敬∽楷瑤㩨㠸瀲㭸∠搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉楒桧≴搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵⁥潬摡愭楮慭整•㸠 †††††㰠楤⁶慤慴眭摩桴∽㠸∲ †††††††††††††††猠祴敬∽楷瑤㩨㠸瀲㭸∠††††††††汣獡㵳䴢潣祰潍ㅟ㠶㔱㈱㍟ †††††††††††††††∠ †††††††搠瑡ⵡ汣獡湳浡㵥挢灯䵹彯㘱ㄸㄵ弲∳††††††††摩∽潍㍟∲ †††††††††††††㸠 †††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢呯㸢琼潢祤ਾ††††††††琼㹲 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䱔㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢呯≍㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍剔㸢⼼摴ਾ††††††††⼼牴ਾ††††††††⼼扴摯㹹⼼慴汢㹥 †††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢䡯慥⁤㸢琼潢祤ਾ††††††††琼㹲 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍效摡≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢䡯慥䵤㸢 †††††††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢乯浡≥ਾ††††††††††††††琼潢祤ਾ††††††††††††††琼㹲 †††††††††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢乯浡䱥㸢⼼摴ਾ††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≍ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††††††猼牴湯⁧汣獡㵳丢浡呥瑸㸢愼㸠�싐뗒쿈ꓖ⼼㹡⼼瑳潲杮ਾ††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼摴ਾ††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≒㰾琯㹤 †††††††††††††㰠琯㹲 †††††††††††††㰠琯潢祤ਾ††††††††††††⼼慴汢㹥 †††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潍潍敲㸢 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††㰠琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍效摡≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲 †††††††㰠琯潢祤㰾琯扡敬ਾ †††††††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢䉯摯≹㰾扴摯㹹 †††††††㰠牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯摯䱹㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍潂祤≍ਾ††††††††††††搼癩搠瑡ⵡ楷瑤㵨㠢〴•猠祴敬∽楷瑤㩨㐸瀰㭸∠挠慬獳∽潍潂祤≃ਾ††††††††††††††搼癩挠慬獳∽牡楴汣䑥瑥楡獬㸢 †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢瑲捩敬扁瑳慲瑣㸢 †††††††††††††††㰠搯癩㰾搯癩㰾捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧 †††††††††††††␠昨湵瑣潩⡮笩 †††††††††††††††眠晳甮敳䱲歩⡥ㄲ㐴〰ⰹㄠⰵ✠牢睯敳Ⱗ✠Ⱗ戧潲獷❥‬朧污潬獰牥敶⤧਻††††††††††††††⥽਻††††††††††††⼼捳楲瑰ਾ††搼癩挠慬獳∽牡楴汣䑥瑥楡獬㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳䘢彃潃㉮䐠瑥楡獬攠楤潴彲潣瑮湥彴楡≲ਾ††††††搼癩挠慬獳∽扨栭慥≤㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㠱硰∻뜾컾쯱쎵㳷猯慰㹮戼⽲㰾瀯㰾牨㸯瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢戼⽲㰾猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢꫎닊듃꫒쿈ꢶ�싐뗒뾣�싐벼뗒쿈ꢶ쒵쎺ꚴ뾣⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㰾猯慰㹮戼⽲㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢椼杭猠捲∽瑨灴⼺愯浩㡧搮獬祺穷挮浯甯摥瑩牯椯慭敧㘯㌸ㄯ㘳〵㔳ㄯ㠴㠴㐹㈶ㄳ〳㘴⸷湰≧琠瑩敬∽㐱㐸㤸㈴㔹㈱㌷㌵瀮杮•污㵴ㄢ㔴㌶㠲㐳㤵㜷〹⸱湰≧㸯猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻츾돞첥맡힩쾨ퟮ뷊룰쿷쫘뛐탔죂뛏떨룄탟볂쪼웵틳ힵ훊뻺믹룡폟㇚촰퓲ꆪ㲣猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢戼⽲㰾猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢椼杭猠捲∽瑨灴⼺愯浩㡧搮獬祺穷挮浯甯摥瑩牯椯慭敧㘯㌸ㄯ㘳〵㔳ㄯ㠴㠴㐹㈶㈴〷㤲⸸湰≧琠瑩敬∽㐱㐸㤸㌴㤲㤴㠱㐴瀮杮•污㵴ㄢ㔴㌶㠲㐳㈵㘰㌳⸸湰≧㸯뗒냋ﻕ��냋헊엓�〴⠥ꎳ뮽〱地렬웟훳붻㚻촰⧲턬럐랢병볓퓆듙쏎쯢햰닾ꇟ㲣猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢戼⽲㰾猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢椼杭猠捲∽瑨灴⼺愯浩㡧搮獬祺穷挮浯甯摥瑩牯椯慭敧㘯㌸ㄯ㘳〵㔳ㄯ㠴㠴㐹㈶㠴㈶㔳⸲湰≧琠瑩敬∽㐱㐸㤸㌴㘴㜹㘵㠲瀮杮•污㵴ㄢ㔴㌶㠲㜳㐲㤸㐷⸳湰≧㸯�붷ﻕ꺸쫗듔Ꟗ횳쇍�겣ꛁ겣업�겣򿓄좵횳ﻕ�ꎡ⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㰾牢㸯⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㰾浩⁧牳㵣栢瑴㩰⼯楡杭⸸汤穳睹⹺潣⽭敵楤潴⽲浩条⽥㠶⼳㌱㔶㌰⼵㐱㐸㤸㘴㐲㌸㜹㌷瀮杮•楴汴㵥ㄢ㠴㠴㐹㜳㠲㜲㔵⸳湰≧愠瑬∽㐱㘵㈳㌸㈷㤷㔰㈱瀮杮⼢젾ퟚ짊쫏폐쿅훈뎧컖틼헽닾뫟ퟍ뷊런돶ꏖ춬뛆욯틳붵죸닫틺뮵삯햩ꏅ뒬뷙웸틳좵ퟚ짊쫏ꇐ㲣猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢戼⽲㰾猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢椼杭猠捲∽瑨灴⼺愯浩㡧搮獬祺穷挮浯甯摥瑩牯椯慭敧㘯㌸ㄯ㘳〵㔳ㄯ㠴㠴㐹㈶ㄴ㈹㘰⸱湰≧琠瑩敬∽㐱㐸㤸㌴㌹㘲㔵㜲瀮杮•污㵴ㄢ㔴㌶㠲㐳㤵㈷㔶⸶湰≧㸯뗒럆웅뷕퓂믍者럆싐쇁엓웊겣�ꓖ겺뿁�겣뗒꫖﯃좶뿇겣춿ꞻﲸ펼에컈킸겣럆웅ꊷ맕ﲸ펼�ꎡ⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㰾牢㸯⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›⸱㔷浥∻㰾牢㸯⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢椼杭猠捲∽瑨灴⼺愯浩㡧搮獬祺穷挮浯甯摥瑩牯椯慭敧㘯㌸ㄯ㘳〵㔳ㄯ㠴㠴㐹㈶㔵㌱㈵⸷湰≧琠瑩敬∽㐱㐸㤸㐴㜱ㄳ㤷ㄸ瀮杮•污㵴ㄢ㔴㌶㠲㜳㠲㤳㔸⸴湰≧㸯�싐뗒ꮽ쎵붵調튼ﻕ꺸쒵뗒횳욿탑꣗쫗ꊡ냋헊ꊡ즹꣈꒼ꊡ욿벼욼꺻ꊡ뿄쏓�ꊡ�ꎱ헏ꊡ�에﮴좵훖ﻕ�꧊ꎡ戼⽲㰾猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴ㄠ㜮攵㭭㸢戼⽲㰾瀯㰾楤⁶汣獡㵳栢ⵢ敨摡㸢瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀸㭸㸢ﺷ첳⼼灳湡㰾牢㸯⼼㹰格⽲㰾㹰戼⽲㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲氠湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢椼杭猠捲∽瑨灴⼺愯浩㡧搮獬祺穷挮浯甯摥瑩牯椯慭敧㘯㌸ㄯ㘳〵㔳ㄯ㠴㠴㐹㈶㘵㘲㘰⸲灪≧琠瑩敬∽㐱㐸㤸㐴㈸㘵〳㘸樮杰•污㵴ㄢ㔴㜶〳㈲㤵㔷㤰⸶灪≧㸯⼼㹰瀼㰾牢㸯⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀸㭸㸢ꎳ﮼쫎⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㠱硰∻㰾猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀸㭸㸢⼼灳湡㰾瀯㰾牨㸯瀼㰾牢㸯⼼㹰搼癩挠慬獳∽扨戭摯≹㰾楤⁶汣獡㵳栢ⵢ潢祤椭湮牥攠楤潴彲潣瑮湥彴楡≲㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㰾瑳潲杮렾탟웂틳좵뛏펨쓐탄첩복ꏾ㲿猯牴湯㹧⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻ㄾ퐮훚말뻺쒳⣚뮲겺�ꊡ쒰ꊡ꣌�휩늢뗡웄틳㲵猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢⸲ﲽ﷈�꣍ﶹ퓗탑ꊷꊡ�쏈ꊡ�倫ꊡꊲ몹좵붷뷊⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㌾촮릨㗽퓒쿉쒵삶볕즿붷뷊겣풶꫒者럆뜨컾⧱쒵쮺쓐벼뗓탓퓗꫖뛊者꣈⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㐾눮웺⢷ﺷ쨩폴ꇚ릶볺훒뗘훣뎧뗖룄탟볂쪼쇵포ꇲ릷뛦떨럄캶㲧猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢⸵ꟑ꣗욿퓒쿉ꟑ變쒵욿벼쯈뇔낼탑ꊷ쯈뇔좱ﷀ쫊놵⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥氢湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴楳敺›㐱硰∻㘾봮주룽믶볡쓆뛪뗈퇄뻐뾿랪랢폑ퟃ뛜헮쾼쫺쫛죕ퟫ뛜뗮뇄새럽뫻맏뛦튨잪㳳猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢⸷�싐벼者럆뜨컾⧱헊볕뗒놵�헊쒵〶툥짔㳏猯慰㹮⼼㹰瀼猠祴敬∽楬敮栭楥桧㩴㈠浥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸㸢⼼灳湡㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀸㭸㸢⼼灳湡㰾瀯㰾⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲氠湩ⵥ敨杩瑨›攲㭭㸢椼杭猠捲∽瑨灴⼺愯浩㡧搮獬祺穷挮浯甯摥瑩牯椯慭敧㘯㌸ㄯ㘳〵㔳ㄯ㠴㠴㘹ㄳ㌴㜹㐵⸰灪≧琠瑩敬∽㐱㐸㤸㌶㐱㤳㔷〴樮杰•污㵴ㄢ㠴㠴㔹〶⠰⤱樮杰⼢㰾瀯㰾搯癩㰾搯癩㰾搯癩㰾搯癩‾ †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶 †††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼摴ਾ††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯摯剹㸢⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††⼼扴摯㹹⼼慴汢㹥 †††††ਠ††††††琼扡敬挠慬獳∽潍≂㰾扴摯㹹 †††††††㰠牴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≌㰾琯㹤 †††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䵂㸢⼼摴ਾ††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≒㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲 †††††††㰠琯潢祤㰾琯扡敬ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††††††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ†††† †ਠ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ †ਠ搼癩挠慬獳∽畣瑳浯潍畤敬潒⁷潦瑯畐汢捩潍畤敬潒⁷畣瑳浯潍畤敬潒䅷獢汯瑵⁥•椠㵤爢睯㉟∰††慤慴愭楮慭整㵤〢•ാ †††ഠ †††ഠ †††㰠楤⁶汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵剥睯湉敮≲ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳䌢潍畤敬䅐•瑳汹㵥栢楥桧㩴㤱瀸㭸㸢਍††††††††††搼癩†猠祴敬∽楷瑤㩨㔸硰※敨杩瑨ㄺ㈳硰※敬瑦〺硰※潴㩰㜵硰※⵺湩敤㩸㬴•汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵⁥氠慯ⵤ湡浩瑡≥搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉灕•慤慴愭楮慭整搭牵瑡潩㵮ㄢ〮猰•慤慴愭楮慭整搭汥祡∽⸰〱≳†㸠਍††††搼癩猠祴敬∽楷瑤㩨㔸硰※栠楥桧㩴㌱瀲㭸•汣獡㵳䴢潣祰潍ㅟ㠶㔱㈱ㅟ•慤慴挭慬獳慮敭∽潣祰潍ㅟ㠶㔱㈱ㅟ•摩∽潍㉟∷ാ †††††ഠ †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢呯㸢਍††††††††††琼潢祤ാ †††††††††††㰠牴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䱔㸢⼼摴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䵔㸢⼼摴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍剔㸢⼼摴ാ †††††††††††㰠琯㹲਍††††††††††⼼扴摯㹹਍††††††††⼼慴汢㹥਍††††††਍††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍效摡㸢਍††††琼潢祤ാ †††††㰠牴ാ †††††††㰠摴挠慬獳∽潍效摡≌㰾琯㹤਍††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍效摡≍ാ †††††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢乯浡≥ാ †††††††††††㰠扴摯㹹਍††††††††††††††琼㹲਍††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≌㰾琯㹤਍††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≍ാ †††††††††††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽慎敭硔≴ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡栠敲㵦⌢⌣㸢਍††††††††††††††††††††††††ﺷ뿄਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼瑳潲杮ാ †††††††††††††††㰠琯㹤਍††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≒㰾琯㹤਍††††††††††††††⼼牴ാ †††††††††††㰠琯潢祤ാ †††††††††㰠琯扡敬ാ †††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潍潍敲㸢਍††††††††††††愼†牨晥∽⌣∣☾㈣㌶㘵☻㈣㠲〱㰻愯ാ †††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††⼼摴ാ †††††††㰠摴挠慬獳∽潍效摡≒㰾琯㹤਍††††††⼼牴ാ †††㰠琯潢祤ാ †㰠琯扡敬ാ †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢䉯摯≹ാ †††㰠扴摯㹹਍††††††琼㹲਍††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯摯䱹㸢⼼摴ാ †††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢䉯摯䵹㸢਍††††††††††搼癩猠祴敬∽楷瑤㩨㔸硰※栠楥桧㩴㌱瀲㭸•汣獡㵳䴢䉯摯䍹㸢਍††††††††††††搼癩椠㵤琢硥彴楬瑳潭畤敬㥟㜵∴††搠瑡ⵡ潭敶∽∰搠瑡ⵡ硡獩∽∰搠瑡ⵡ灳敥㵤〢•慤慴琭灹㵥〢•汣獡㵳琢硥⵴楬瑳洭摯汵⁥整瑸氭獩⵴潭畤敬ㄭ㸢 㰠汯挠慬獳∽ⁱ㸢 †††㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽華잼쯕㸢華잼쯕⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬‾†㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽쫗욼㸢쫗욼⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬‾†㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽ꮹ뻋ꋗ㸢ꮹ뻋ꋗ⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬‾†㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽욲냋ﲰ㸢욲냋ﲰ⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬‾†㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽쯈華㸢쯈華⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬ਾ†⼼汯ਾ⼼楤㹶ഊ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠琯㹤਍††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯摯剹㸢⼼摴ാ †††††㰠琯㹲਍††††⼼扴摯㹹਍††⼼慴汢㹥਍††††††਍††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍≂ാ †††††††††㰠扴摯㹹਍††††††††††††琼㹲਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≌㰾琯㹤਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≍㰾琯㹤਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≒㰾琯㹤਍††††††††††††⼼牴ാ †††††††††㰠琯潢祤ാ †††††††㰠琯扡敬ാ †††††ഠ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶†瑳汹㵥眢摩桴㠺瀵㭸栠楥桧㩴〱瀱㭸氠晥㩴㜱瀰㭸琠灯㔺瀷㭸稠椭摮硥㔺∻挠慬獳∽畣瑳浯潍畤敬†潬摡愭楮慭整•慤慴愭楮慭整渭浡㵥昢摡䥥啮≰搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•†ാ †††㰠楤⁶瑳汹㵥眢摩桴㠺瀵㭸†敨杩瑨ㄺ㄰硰∻挠慬獳∽潍挠灯䵹彯㘱ㄸㄵ弲∱搠瑡ⵡ汣獡湳浡㵥挢灯䵹彯㘱ㄸㄵ弲∱椠㵤䴢彯㘲㸢਍††††††਍††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍≔ാ †††††††††㰠扴摯㹹਍††††††††††††琼㹲਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢呯≌㰾琯㹤਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢呯≍㰾琯㹤਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢呯≒㰾琯㹤਍††††††††††††⼼牴ാ †††††††††㰠琯潢祤ാ †††††††㰠琯扡敬ാ †††††ഠ †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢䡯慥≤ാ †††㰠扴摯㹹਍††††††琼㹲਍††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䡯慥䱤㸢⼼摴ാ †††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢䡯慥䵤㸢਍††††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍慎敭㸢਍††††††††††††琼潢祤ാ †††††††††††††㰠牴ാ †††††††††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢乯浡䱥㸢⼼摴ാ †††††††††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢乯浡䵥㸢਍††††††††††††††††††猼牴湯⁧汣獡㵳丢浡呥瑸㸢਍††††††††††††††††††††††愼†牨晥∽⌣∣ാ †††††††††††††††††††††††뤠폘컚쏒෇ †††††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠猯牴湯㹧਍††††††††††††††††⼼摴ാ †††††††††††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢乯浡剥㸢⼼摴ാ †††††††††††††㰠琯㹲਍††††††††††††⼼扴摯㹹਍††††††††††⼼慴汢㹥਍††††††††††猼慰汣獡㵳䴢䵯牯≥ാ †††††††††††㰠⁡栠敲㵦⌢⌣㸢⌦㘲㔳㬶⌦㈲ㄸ㬰⼼㹡਍††††††††††⼼灳湡ാ †††††††㰠琯㹤਍††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䡯慥剤㸢⼼摴ാ †††††㰠琯㹲਍††††⼼扴摯㹹਍††⼼慴汢㹥਍††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍潂祤㸢਍††††琼潢祤ാ †††††㰠牴ാ †††††††㰠摴挠慬獳∽潍潂祤≌㰾琯㹤਍††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍潂祤≍ാ †††††††††㰠楤⁶瑳汹㵥眢摩桴㠺瀵㭸†敨杩瑨ㄺ㄰硰∻挠慬獳∽潍潂祤≃ാ †††††††††††㰠楤⁶摩∽整瑸江獩浴摯汵彥㔹㌷•††慤慴洭癯㵥〢•慤慴愭楸㵳〢•慤慴猭数摥∽∰搠瑡ⵡ祴数∽∰挠慬獳∽整瑸氭獩⵴潭畤敬琠硥⵴楬瑳洭摯汵ⵥ∱ਾ†漼汣獡㵳焢∠ਾ††††氼㹩 †††㰠楤⁶汣獡㵳椢湮牥㸢 †††††ਠ††††††猼慰汣獡㵳琢硥⵴楬瑳愭㸢 ††††††㰠潣敤㰾振摯㹥愼挠慬獳∽•栠敲㵦⌢⌣•†楴汴㵥뤢쮫벾뷲⋩뤾쮫벾뷲㳩愯ਾ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼楤㹶 †㰠氯㹩††氼㹩 †††㰠楤⁶汣獡㵳椢湮牥㸢 †††††ਠ††††††猼慰汣獡㵳琢硥⵴楬瑳愭㸢 ††††††㰠潣敤㰾振摯㹥愼挠慬獳∽•栠敲㵦⌢⌣•†楴汴㵥뤢컋췊뛅⋓뤾컋췊뛅㳓愯ਾ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼楤㹶 †㰠氯㹩††氼㹩 †††㰠楤⁶汣獡㵳椢湮牥㸢 †††††ਠ††††††猼慰汣獡㵳琢硥⵴楬瑳愭㸢 ††††††㰠潣敤㰾振摯㹥愼挠慬獳∽•栠敲㵦⌢⌣•†楴汴㵥옢틳캵믄⊯옾틳캵믄㲯愯ਾ††††††⼼灳湡ਾ††††⼼楤㹶 †㰠氯㹩 㰠漯㹬㰊搯癩ਾ਍††††††††††⼼楤㹶਍††††††††⼼摴ാ †††††††㰠摴挠慬獳∽潍潂祤≒㰾琯㹤਍††††††⼼牴ാ †††㰠琯潢祤ാ †㰠琯扡敬ാ †††††ഠ †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢䉯㸢਍††††††††††琼潢祤ാ †††††††††††㰠牴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䱂㸢⼼摴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䵂㸢⼼摴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍剂㸢⼼摴ാ †††††††††††㰠琯㹲਍††††††††††⼼扴摯㹹਍††††††††⼼慴汢㹥਍††††††਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶††搼癩†猠祴敬∽楷瑤㩨㔸硰※敨杩瑨ㄺ〱硰※敬瑦㌺〴硰※潴㩰㜵硰※⵺湩敤㩸㬶•汣獡㵳挢獵潴䵭摯汵⁥氠慯ⵤ湡浩瑡≥搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉灕•慤慴愭楮慭整搭牵瑡潩㵮ㄢ〮猰•慤慴愭楮慭整搭汥祡∽⸰〱≳†㸠਍††††搼癩猠祴敬∽楷瑤㩨㔸硰※栠楥桧㩴ㄱ瀰㭸•汣獡㵳䴢潣祰潍ㅟ㠶㔱㈱ㅟ•慤慴挭慬獳慮敭∽潣祰潍ㅟ㠶㔱㈱ㅟ•摩∽潍㉟∵ാ †††††ഠ †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢呯㸢਍††††††††††琼潢祤ാ †††††††††††㰠牴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䱔㸢⼼摴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍䵔㸢⼼摴ാ †††††††††††††㰠摴挠慬獳∽潍剔㸢⼼摴ാ †††††††††††㰠琯㹲਍††††††††††⼼扴摯㹹਍††††††††⼼慴汢㹥਍††††††਍††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍效摡㸢਍††††琼潢祤ാ †††††㰠牴ാ †††††††㰠摴挠慬獳∽潍效摡≌㰾琯㹤਍††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍效摡≍ാ †††††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢乯浡≥ാ †††††††††††㰠扴摯㹹਍††††††††††††††琼㹲਍††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≌㰾琯㹤਍††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≍ാ †††††††††††††††††㰠瑳潲杮挠慬獳∽慎敭硔≴ാ †††††††††††††††††††††㰠⁡栠敲㵦⌢⌣㸢਍††††††††††††††††††††††††꫁뗏틎쟃਍††††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††⼼瑳潲杮ാ †††††††††††††††㰠琯㹤਍††††††††††††††††琼⁤慶楬湧∽潴≰挠慬獳∽潍慎敭≒㰾琯㹤਍††††††††††††††⼼牴ാ †††††††††††㰠琯潢祤ാ †††††††††㰠琯扡敬ാ †††††††††㰠灳湡挠慬獳∽潍潍敲㸢਍††††††††††††愼†牨晥∽⌣∣☾㈣㌶㘵☻㈣㠲〱㰻愯ാ †††††††††㰠猯慰㹮਍††††††††⼼摴ാ †††††††㰠摴挠慬獳∽潍效摡≒㰾琯㹤਍††††††⼼牴ാ †††㰠琯潢祤ാ †㰠琯扡敬ാ †††††††㰠慴汢⁥汣獡㵳䴢䉯摯≹ാ †††㰠扴摯㹹਍††††††琼㹲਍††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯摯䱹㸢⼼摴ാ †††††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯•汣獡㵳䴢䉯摯䵹㸢਍††††††††††搼癩猠祴敬∽楷瑤㩨㔸硰※栠楥桧㩴ㄱ瀰㭸•汣獡㵳䴢䉯摯䍹㸢਍††††††††††††搼癩椠㵤琢硥彴楬瑳潭畤敬㥟㜵∲††搠瑡ⵡ潭敶∽∰搠瑡ⵡ硡獩∽∰搠瑡ⵡ灳敥㵤〢•慤慴琭灹㵥〢•汣獡㵳琢硥⵴楬瑳洭摯汵⁥整瑸氭獩⵴潭畤敬ㄭ㸢 㰠汯挠慬獳∽ⁱ㸢 †††㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽뗒짗꿑㸢뗒짗꿑⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬‾†㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽�ﺷ㸢�ﺷ⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬‾†㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽펼쯃쾺㸢펼쯃쾺⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬‾†㰠楬ਾ††††搼癩挠慬獳∽湩敮≲ਾ†††††† †††††㰠灳湡挠慬獳∽整瑸氭獩⵴≡ਾ†††††††挼摯㹥⼼潣敤㰾⁡汣獡㵳∢†牨晥∽⌣∣†琠瑩敬∽쯈싊꫁뗏㸢쯈싊꫁뗏⼼㹡 †††††㰠猯慰㹮 †††㰠搯癩ਾ††⼼楬ਾ†⼼汯ਾ⼼楤㹶ഊ †††††††††㰠搯癩ാ †††††††㰠琯㹤਍††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯摯剹㸢⼼摴ാ †††††㰠琯㹲਍††††⼼扴摯㹹਍††⼼慴汢㹥਍††††††਍††††††††琼扡敬挠慬獳∽潍≂ാ †††††††††㰠扴摯㹹਍††††††††††††琼㹲਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≌㰾琯㹤਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≍㰾琯㹤਍††††††††††††††琼⁤汣獡㵳䴢䉯≒㰾琯㹤਍††††††††††††⼼牴ാ †††††††††㰠琯潢祤ാ †††††††㰠琯扡敬ാ †††††ഠ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯㝋䥏呪•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴㠺瀴㭸栠楥桧㩴㜲硰※敬瑦〺硰※潴㩰㘲硰※⵺湩敤㩸㬱㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ整瑸攠⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸潬摡愭楮慭整•慤慴愭楮慭整渭浡㵥昢摡䥥啮≰搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•摩∽潍䭟伷橉≔ാ †††††猼慰瑳汹㵥昢湯⵴慦業祬츺좢퇭뫅㯚潦瑮猭穩㩥㐱硰挻汯牯⌺㔵㔵㔵∻㰾瑳潲杮뜾컾쿱쓮㲿猯牴湯㹧⼼灳湡ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯䡍て佹•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴㠺瀴㭸栠楥桧㩴㜲硰※敬瑦ㄺ〷硰※潴㩰㘲硰※⵺湩敤㩸㬲㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ整瑸攠⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸潬摡愭楮慭整•慤慴愭楮慭整渭浡㵥昢摡䥥啮≰搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•摩∽潍䵟晈礰≏ാ †††††猼慰瑳汹㵥昢湯⵴慦業祬츺좢퇭뫅㯚潦瑮猭穩㩥㐱硰挻汯牯⌺㔵㔵㔵∻㰾瑳潲杮뤾폘컚쏒㳇猯牴湯㹧⼼灳湡ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯潉洱栲•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴㠺瀴㭸栠楥桧㩴㜲硰※敬瑦㌺〴硰※潴㩰㘲硰※⵺湩敤㩸㬳㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ整瑸攠⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸潬摡愭楮慭整•慤慴愭楮慭整渭浡㵥昢摡䥥啮≰搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•摩∽潍䥟ㅯ㉭≨ാ †††††猼慰瑳汹㵥昢湯⵴慦業祬츺좢퇭뫅㯚潦瑮猭穩㩥㐱硰挻汯牯⌺㔵㔵㔵∻㰾瑳潲杮섾쾪캵쏒㳇猯牴湯㹧⼼灳湡ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯䵴當≈挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩•††慤慴戭杩∽∲搠瑡ⵡ浳污㵬ㄢ•慤慴琭牨敥祴数∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨ㄱ瀱㭸栠楥桧㩴ㄱ瀱㭸氠晥㩴〵瀷㭸琠灯㌺瀰㭸稠椭摮硥㜺∻ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸氠慯ⵤ湡浩瑡≥搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉灕•慤慴愭楮慭整搭牵瑡潩㵮ㄢ〮猰•慤慴愭楮慭整搭汥祡∽⸰〱≳椠㵤䴢彯䵴當≈ാ †††††㰠⁡牨晥∽⌣∣㸠਍††††††††搼癩挠慬獳∽癥瀭捩攠⵶楰ⵣ‱•ാ †††††††††㰠浩⁧†牳㵣∢††挠慬獳∽敤慦汵⵴浩⁧慬祺氭慯楤杮•搠瑡ⵡ牯杩湩污猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣甯㈯㄰㈵㜵洯摯汵⽥楳灭敬楰扣捡杫潲湵⽤〲㔱㔲⼷㈲⼴㐴㜶㜸ㅟ㠵㠷㌸㘷⸹湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬晟硩摥眬ㅟㄱ栬ㅟㄱ氬浩瑩た•⼠ാ †††††††††ഠ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠愯ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯湌牮≄挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩•††慤慴戭杩∽∲搠瑡ⵡ浳污㵬ㄢ•慤慴琭牨敥祴数∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨ㄱ瀱㭸栠楥桧㩴ㄱ瀱㭸氠晥㩴㔶瀸㭸琠灯㌺瀰㭸稠椭摮硥㠺∻ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸氠慯ⵤ湡浩瑡≥搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉灕•慤慴愭楮慭整搭牵瑡潩㵮ㄢ〮猰•慤慴愭楮慭整搭汥祡∽⸰〱≳椠㵤䴢彯湌牮≄ാ †††††㰠⁡牨晥∽⌣∣㸠਍††††††††搼癩挠慬獳∽癥瀭捩攠⵶楰ⵣ‱•ാ †††††††††㰠浩⁧†牳㵣∢††挠慬獳∽敤慦汵⵴浩⁧慬祺氭慯楤杮•搠瑡ⵡ牯杩湩污猭捲∽瑨灴㩳⼯楡杭⸸汤獳桹⹴湣甯㈯㄰㈵㜵洯摯汵⽥楳灭敬楰扣捡杫潲湵⽤〲㔱㔲⼷㈲⼴㐴㜶㐹ㅟ㠵㠷㌸㤷⸳湰㽧⵸獯⵳牰捯獥㵳浩条⽥敲楳敺洬晟硩摥眬ㅟㄱ栬ㅟㄱ氬浩瑩た•⼠ാ †††††††††ഠ †††††††㰠搯癩ാ †††††㰠愯ാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯剩䭗坙•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴ㄺㄱ硰※敨杩瑨㈺瀸㭸氠晥㩴〵瀷㭸琠灯ㄺ㌵硰※⵺湩敤㩸㬹㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ整瑸攠⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸潬摡愭楮慭整•慤慴愭楮慭整渭浡㵥昢摡䥥啮≰搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•摩∽潍楟坒奋≗ാ †††††格‱汣獡㵳攢⵶整瑸琭瑩敬ㄭ•瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮昭浡汩㩹ꋎ엑�昻湯⵴楳敺ㄺ瀴㭸潣潬㩲㠣㠸㠸㬸㸢퟊꿏쫗욼⼼灳湡㰾栯㸱਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶††搼癩†摩∽癥潍㕟灓牲≺挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ摥瑩•††慤慴戭杩∽∱搠瑡ⵡ浳污㵬ㄢ•慤慴琭牨敥祴数∽∰猠祴敬∽楷瑤㩨ㄱ瀱㭸栠楥桧㩴㠲硰※敬瑦㘺㠵硰※潴㩰㔱瀳㭸稠椭摮硥ㄺ㬰㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ整瑸攠⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸潬摡愭楮慭整•慤慴愭楮慭整渭浡㵥昢摡䥥啮≰搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•摩∽潍㕟灓牲≺ാ †††††格‱汣獡㵳攢⵶整瑸琭瑩敬ㄭ•瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮散瑮牥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮昭浡汩㩹ꋎ엑�昻湯⵴楳敺ㄺ瀴㭸潣潬㩲㠣㠸㠸㬸㸢�ꋗ�짪에ꋏ甼㰾甯㰾猯慰㹮⼼ㅨാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯稸慪穔•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴ㄺ㌴硰※敨杩瑨㈺瀸㭸氠晥㩴〱㜵硰※潴㩰㤵硰※⵺湩敤㩸ㄱ∻ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶潭畤敬琭硥⁴癥洭摯汵ⵥ摥瑩戭硯氠慯ⵤ湡浩瑡≥搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉灕•慤慴愭楮慭整搭牵瑡潩㵮ㄢ〮猰•慤慴愭楮慭整搭汥祡∽⸰〱≳椠㵤䴢彯稸慪穔㸢਍†††††㰠ㅨ挠慬獳∽癥琭硥⵴楴汴ⵥ∱猠祴敬∽整瑸愭楬湧爺杩瑨∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮昭浡汩㩹ꋎ엑�昻湯⵴楳敺ㄺ瀴㭸潣潬㩲㤣㤹㤹㬹㸢춿ﺷ죈�⼼灳湡‾⼼ㅨാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯楶坅汰•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴㈺㈱硰※敨杩瑨㌺瀹㭸氠晥㩴㠹瀸㭸琠灯㠺瀰㭸稠椭摮硥ㄺ㬲㸢਍††††搼癩挠慬獳∽癥洭摯汵ⵥ整瑸攠⵶潭畤敬攭楤⵴潢⁸潬摡愭楮慭整•慤慴愭楮慭整渭浡㵥昢摡䥥啮≰搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ畤慲楴湯∽⸱〰≳搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ敤慬㵹〢ㄮ猰•摩∽潍癟䕩灗≬ാ †††††格‱汣獡㵳攢⵶整瑸琭瑩敬ㄭ•瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮楲桧㭴㸢猼慰瑳汹㵥昢湯⵴慦業祬䄺楲污昻湯⵴楳敺㌺瀰㭸潣潬㩲㌣㡄䌵㬶㸢猼慰瑳汹㵥挢汯牯⌺䐳㔸㙃昻湯⵴敷杩瑨㜺〰∻㰾灳湡猠祴敬∽潣潬㩲ㄣ㠷收㭦㸢㈰ⴵ⼼灳湡㰾灳湡猠祴敬∽潣潬㩲ㄣ㠷收㭦㸢㔸㠹㔵㠵⼼灳湡㰾猯慰㹮⼼灳湡‾⼼ㅨാ †††㰠搯癩ാ †㰠搯癩‾†㰠楤⁶椠㵤攢䵶彯杬晫潩•汣獡㵳攢⵶潭畤敬攭楤≴††搠瑡ⵡ楢㵧ㄢ•慤慴猭慭汬∽∱搠瑡ⵡ桴敲瑥灹㵥〢•瑳汹㵥眢摩桴㈺㤰硰※敨杩瑨㈺瀹㭸氠晥㩴㤹瀱㭸琠灯ㄺ㌲硰※⵺湩敤㩸㌱∻ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳攢⵶潭畤敬琭硥⁴癥洭摯汵ⵥ摥瑩戭硯氠慯ⵤ湡浩瑡≥搠瑡ⵡ湡浩瑡ⵥ慮敭∽慦敤湉灕•慤慴愭楮慭整搭牵瑡潩㵮ㄢ〮猰•慤慴愭楮慭整搭汥祡∽⸰〱≳椠㵤䴢彯杬晫潩㸢਍†††††㰠ㅨ挠慬獳∽癥琭硥⵴楴汴ⵥ∱猠祴敬∽整瑸愭楬湧爺杩瑨∻ਾ㰉灳湡猠祴敬∽潦瑮昭浡汩㩹ꋎ엑�昻湯⵴楳敺ㄺ瀲㭸潣潬㩲㤣㤹㤹㬹㸢ऊ格‱汣獡㵳攢⵶整瑸琭瑩敬ㄭ•瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮楲桧㭴㸢ऊ㰉灳湡猠祴敬∽潦瑮昭浡汩㩹ꋎ엑�昻湯⵴楳敺ㄺ瀲㭸潣潬㩲㤣㤹㤹㬹㸢ꢣﺷ뇊몣�믒쇖�㨹〰ㄭ㨸〰ꦣ⼼灳湡ਾ㰉栯㸱㰊猯慰㹮猼慰瑳汹㵥昢湯⵴慦業祬츺좢퇭뫅㯚潦瑮猭穩㩥㈱硰挻汯牯⌺㤹㤹㤹∻㰾牢ਾ⼼灳湡‾㰊栯㸱਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶ਊ††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥•摩∽潦瑯牥•†㸠 †††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整䍲湯牁慥㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整䍲湯㸢 †††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢灯特杩瑨•摩∽潣祰楲桧≴ਾ††††††††††††瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›散瑮牥∻㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸挠汯牯›杲⡢㔲ⰵ㈠㔵‬㔲⤵∻뀾죦쮨폹ꏐ붺쮭돕탉쿅뾢볆펼쿐맞쮫₾渦獢㭰☠扮灳㰻猯慰㹮愼栠敲㵦栢瑴獰⼺戯楥湡洮楩⹴潧⹶湣∯琠牡敧㵴弢汢湡≫琠瑩敬∽䍉념⊸㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸挠汯牯›杲⡢㔲ⰵ㈠㔵‬㔲⤵∻쬾䧕偃뢱㜱㌰㈱〳얺ㄭ⼼灳湡㰾愯㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸挠汯牯›杲⡢㔲ⰵ㈠㔵‬㔲⤵∻☾扮灳※벼Ꟗ횳몣⼼灳湡㰾灳湡猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸挠汯牯›杲⡢㔲ⰵ㈠㔵‬㔲⤵※整瑸搭捥牯瑡潩㩮甠摮牥楬敮∻㰾⁡牨晥∽瑨灴⼺眯睷挮楨桳湥硧湩楸挮浯•慴杲瑥∽扟慬歮•楴汴㵥쐢뻏쾩후탁쿅⊢琠硥癴污敵∽�짪에ꋏ•瑳汹㵥挢汯牯›杲⡢㔲ⰵ㈠㔵‬㔲⤵∻댾탉쿅㲢愯㰾猯慰㹮⼼㹰 †††††††††††††††††††††††††㰠散瑮牥椠㵤挢∲㰾振湥整㹲 †††††††††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潦瑯牥杂㸢⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ†† †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †␠∨潢祤⤢愮瑴⡲椧❤✬敷䉢摯❹㬩 †眠晳昮汵剬睯挮畯瑮潍潐楳楴湯⤨਻⼼捳楲瑰ਾ†† †ਠ †ਠ††愼挠慬獳∽慢正潔彰≚椠㵤戢捡呫灯•湯汣捩㵫戢捡呫灯⤨∻栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻琠瑩敬∽떷�ꖶ뾲㸢⼼㹡ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ楷摮睯漮獮牣汯㵬畦据楴湯⤨੻††慶⁲楷呮灯ㅟ搽捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⹴捳潲汬潔㭰 †瘠牡眠湩潔彰㴲潤畣敭瑮戮摯⹹捳潲汬潔㭰 †瘠牡眠湩潔㭰 †⠠楷呮灯ㅟ眾湩潔彰⤲眿湩潔㵰楷呮灯ㅟ眺湩潔㵰楷呮灯㉟਻††晩眨湩潔㹰⤰੻††††⠤⌢慢正潔≰⸩獣⡳❻楤灳慬❹✺汢捯❫⥽਻††੽††晩眨湩潔⁰㴽〠笩 †††␠∨戣捡呫灯⤢挮獳笨搧獩汰祡㨧渧湯❥⥽਻††੽੽ਊ⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †瘠牡攠彶潬彧獵牥摩㴠✠〲㔱㔲✷਻††慶⁲獩敟楤㵴ㄧ㬧 †瘠牡挠慨湮汥楟㵤㈧㠲㤶㌱✹਻††慶⁲楨敤煟彵摩㵳嵛਻††慶⁲楨敤煟彵摩彳敳整㵤嵛਻††慶⁲楨敤扟杩煟彵摩㵳嵛਻††慶⁲獩浟癯㵥㬰㰊猯牣灩㹴㰊捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣瀯畬楧獮瀯扵楬⽣獪洯㕤樮≳㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣樯⽳楳整獟慴獴樮㽳㔰㠰•摩∽楓整瑓瑡≳搠瑡ⵡ慶㵬〢㸢⼼捳楲瑰ਾਊ††††ऊ††††††††††††††††††††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣樯⽳乖睥瀯⽣敳晬敟楤彴異汢捩樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰ਾ††††††††††††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯⹳汤獳桹⹴湣椯据畬敤猯汥彦摥瑩獟瑥樮㽳㔰㠰㸢⼼捳楲瑰ਾ†††††††††††††††††† †††††††㰠捳楲瑰氠湡畧条㵥樢癡獡牣灩≴ਾऊ⠤畦据楴湯⤨笠ऊउ␉∨孡牨晥㴤⌧扟慬歮崧⤢愮瑴⡲琧牡敧❴✬扟慬歮⤧਻उउ⼯⠤愢桛敲幦✽瑨灴⼺✯≝⸩瑡牴✨慴杲瑥Ⱗ弧汢湡❫㬩ऊ␉∨孡牨晥㴤⌧扟慬歮崧⤢攮捡⡨畦据楴湯⤨੻उ瘉牡琠灭畟汲␽琨楨⥳愮瑴⡲栧敲❦⸩汳捩⡥ⰰ㜭㬩ऊउ⠤桴獩⸩瑡牴✨牨晥Ⱗ浴彰牵⥬਻उ⥽਻उ⠤⸢潃瑮楡敮彲摥瑩⤢愮瑴⡲琧牡敧❴✬瑟灯⤧਻ऊ␉∨攮楤潴彲潣瑮湥彴楡≲⸩楦摮✨浩❧⸩慥档昨湵瑣潩⡮笩ऊउ慶⁲桴瑡㴠␠琨楨⥳ਬउउ琉慨灴㴠琠慨⹴慰敲瑮⡳⸢摥瑩牯损湯整瑮慟物⤢瀮牡湥⡴㬩ऊउ晩琨慨⹴楷瑤⡨
‾桴瑡⹰楷瑤⡨⤩੻उउ桴瑡眮慲⡰㰧楤⁶瑳汹㵥眢摩桴ㄺ〰㬥漠敶晲潬⵷㩹畡潴∻㰾搯癩✾㬩ऊउ੽उ⥽਻ऊ⥽਻⼼捳楲瑰ਾਊ†猼牣灩㹴 ††⠠畦据楴湯⤨੻†††††慶⁲灢㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩 ††††瘠牡挠牵牐瑯捯汯㴠眠湩潤⹷潬慣楴湯瀮潲潴潣⹬灳楬⡴㨧⤧せ㭝 ††††椠⁦挨牵牐瑯捯汯㴠㴽✠瑨灴❳
੻†††††††灢献捲㴠✠瑨灴㩳⼯空戮獤慴楴⹣潣⽭楬歮畳浢瑩瀯獵⹨獪㬧 ††††素 ††††攠獬⁥੻†††††††灢献捲㴠✠瑨灴⼺瀯獵⹨桺湡桺湡⹧慢摩⹵潣⽭異桳樮❳਻†††††੽†††††慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猢牣灩≴嬩崰਻†††††⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥灢‬⥳਻†††⥽⤨਻†⼼捳楲瑰ਾਊ†† †ਠ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††††⠤畦据楴湯⤨笠 †††††␠∨潢祤⤢漮⡮挢楬正Ⱒ∠昮敩摬祔数灕潬摡楆敬Ⱒ映湵瑣潩⡮
੻††††††††慶⁲摩㴠␠琨楨⥳搮瑡⡡椢≤㬩 †††††††椠⁦ℨ摩
੻††††††††††敲畴湲映污敳਻††††††††੽ †††††††␠瀮灯灵笨 †††††††††††††琠灹㩥㔠ਬ††††††††††††††敨摡›≻整瑸㨢␠琨楨⥳搮瑡⡡渢浡≥紩ਬ††††††††††††††牡慥›睻›〶ⰰ栠›〴細ਬ††††††††††††††潣›੻††††††††††††††††牳㩣∠搯浯䘯牯䙭汩⹥桰㽰獵牥慮敭朽污潬獰牥敶昦敩摬楟㵤⬢椠੤††††††††††††††੽††††††††††††⥽਻††††††⥽਻††††⥽਻ †††映湵瑣潩灵慤整潆浲楆汥啤汰慯晤汩⡥楦汥䥤Ɽ映汩健瑡⥨笠 †††††樠畑牥⡹⌢楦汥彤⬢映敩摬摉⸩慶楬慤楴湯湅楧敮✨楨敤⤧ †††††␠∨昣敩摬≟‫楦汥䥤⥤挮獳∨慢正牧畯摮椭慭敧Ⱒ∠潮敮⤢਻††††††⠤⌢楦汥彤⬢映敩摬摉⸩慶⡬楦敬慐桴㬩 †††素 †㰠猯牣灩㹴ਊ†† †ਠ††椼杭椠㵤瀢䍣畯瑮浉≧愠瑬∽敳≯猠祴敬∽楷瑤㩨〠栻楥桧㩴〠※潰楳楴湯›扡潳畬整氻晥㩴ㄭ〰瀰㭸潴㩰ⴠ〱〰硰㸢 †㰠浩⁧摩∽潣湵呴浩䥥杭•污㵴猢潥•瑳汹㵥眢摩桴›㬰敨杩瑨›㬰瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥敬瑦ⴺ〱〰硰琻灯›ㄭ〰瀰≸ਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††††⠤畦据楴湯⤨੻††††††⠤⌧捰潃湵䥴杭⤧愮瑴⡲猧捲Ⱗ⼢浩条獥猯慴⹴湰㽧獵牥慮敭朽污潬獰牥敶挦楬湥㵴捰甦汲∽攫据摯啥䥒眨湩潤⹷潬慣楴湯栮敲⥦∫琦ㄽㄷㄶㄸ㤵☱敮㵷☱獵牥摩㈽㄰㈵㜵甦彶摩攽晢㤵㝡搵㡦㔳㤱〷㌹㜷㔰换㉡ㄳ㤸☸敳獳潩彮摩爽ㅣ漶㈶灩椹慳栶㌷㙱㙲㐷楣♣敳牡档敟杮湩彥敲敦敲㵲琦瑩敬∽攫据摯啥䥒␨∨楴汴≥⸩整瑸⤨⤩਻††††††⼯뜠컃쫊뎱춤벳㇆ †††††猠瑥湉整癲污昨湵瑣潩⡮笩 †††††††␠✨挣畯瑮楔敭浉❧⸩瑡牴✨牳❣‬⼢浩条獥振畯瑮瑟浩⹥湰㽧㵴⬢慍桴爮湡潤⡭⬩☢敮㵷∱㬩 †††††素㘬〰〰㬩 †††素㬩 †㰠猯牣灩㹴ਊਊ⼼楤㹶ਊਊ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †␠昨湵瑣潩⡮笩 †††椠⡦⠤⌧敳敬瑣✲⸩敬杮桴笩 †††††瘠牡洠扯汩彥汣獡⁳‽⠤⌧潭楢敬⤧愮瑴⡲挧慬獳⤧਻††††††⠤⌧敳敬瑣✲⸩档湡敧昨湵瑣潩⡮笩 †††††††瘠牡瘠污㴠⠤桴獩⸩慶⡬㬩 †††††††椠⡦慶㴡✠㠫✶笩 †††††††††␠✨洣扯汩❥⸩瑡牴✨汣獡❳✬整瑸椭灮瑵瘠污摩瑡孥敲畱物摥❝㬩 †††††††素汥敳੻††††††††††⠤⌧潭楢敬⤧愮瑴⡲挧慬獳Ⱗ潭楢敬损慬獳㬩 †††††††素 †††††素਩††††੽††††慶⁲獶㴠␠∨瘮摩潥樭≳⸩瑡牴∨瑳汹≥㬩 †††猠瑥楔敭畯⡴畦据楴湯⤨੻††††††⠤⸢楶敤ⵯ獪⤢愮瑴⡲猢祴敬Ⱒ⠤⸢楶敤ⵯ獪⤢愮瑴⡲猢祴敬⤢瘫⥳਻††††ⱽ〱〰਩††⥽㰊猯牣灩㹴㰊戯摯㹹 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †††甠慐獲⡥⸧摥瑩牯损湯整瑮慟物Ⱗ笠 †††††爠潯側瑡㩨✠甯摥瑩牯✯ †††素਩††⼼捳楲瑰ਾ†† †㰠栯浴㹬